zander-pandar:

Tim Burton: Hey Johnny, I have this new mov-…

Johnny Depp: Yes.

(via gingersmind)